Устав на НЧ "Светлина-1921"

  Глава I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Глава II. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

  Глава III. ЧЛЕНСТВО

  Глава IV. УПРАВЛЕНИЕ

  Глава V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

  Глава VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Вижте Устава на читалището в pdf.

   

  Глава I

  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

     Чл. 1. Читалище “СВЕТЛИНА-1921” – град София е самоуправляващо се културно-просветно сдружение, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи.

     Чл. 2. Читалището е юридическо лице с нестопанска цел и се вписва в регистъра на Софийски градски съд.

     Чл. 3. Седалището и Адресът на Читалището са: гр. София, район Слатина, кв. “Слатина”, ул. “Гео Милев” № 136

     Чл. 4. Читалище “Светлина” се изгражда  и работи върху принципите на доброволността, демократизма и автономията.

     Чл. 5.  В читалищната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

     Чл. 6.  Читалище “Светлина” може да се сдружава за постигане на своите цели и за провеждане на съвместни дейности и инициативи с други народни читалища, като читалищните сдружения нямат право да управляват и да се разпореждат с имуществото на читалищата, които са техни членове.

     Чл. 7. Читалището работи в тясно взаимодействие с училища, детски градини, културни институти, обществени и други организации, които извършват културно-просветна дейност.

   

  Глава II

   

  ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

   

              Чл. 8.  Целите на Читалището са насочени към задоволяване потребностите на гражданите, свързани със:

  1.      развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност;

  2.      запазване на обичаите и традициите на българския народ;

  3.      разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;

  4.      възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;

  5.      осигуряване на достъп до информация.

  Чл. 9.  Читалището осъществява целите си чрез извършване на следните

  основни дейности:

  1.      библиотечна дейност;

  2.      развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;

  3.      организиране на школи, кръжоци, клубове, курсове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности;

  4.      предоставяне на компютърни и интернет услуги.

  Чл. 10. Читалището може да развива и допълнителна стопанска дейност,

  свързана с предмета на основната си дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на визираните в чл. 8 от настоящия Устав цели, като не разпределя печалба.

  Чл. 11.  Читалището няма право да предоставя собствено или ползвано от

  него имущество възмездно или безвъзмездно:

  1.      за хазартни игри и нощни заведения;

  2.      за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;

  3.      за постоянно ползване от политически партии и организации;

  4.      на Председателя, Секретаря, Членове на Настоятелството и Проверителната комисия и на членове на техните семейства.

   

  Глава III

   

  ЧЛЕНСТВО

   

       Чл. 12. (1) Членовете на Читалището са индивидуални, колективни и почетни.

                      (2) Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и спомагателни:

  1.      ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на Читалището, редовно плащат членски внос и имат право да избират и да бъдат избирани;

  2.      спомагателните членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани и имат право на съвещателен глас.

                  (3)  Подаването на заявление за членство се извършва лично от кандидатите. То трябва да е придружено от кратко описание на мотивите за членство. Кандидатът следва да се запознае в разговор с членове на Настоятелството.

                              (4)  Колективни членове могат да бъдат:

           1.  професионални и стопански организации;

           2.  търговски дружества;

           3.  кооперации и сдружения;

                       4.  културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи. Колективните членове съдействат за  осъществяване целите  на Читалището, подпомагат дейността му, поддържането и обогатяването на материално-техническата база и имат право на един глас в Общото събрание.

                   (5)  Почетни членове могат да бъдат български или чуждестранни

  граждани с изключителни заслуги към Читалището.                   

      Чл. 13.  Членовете на читалището с право на глас имат следните права:

  1.      да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Читалището;

  2.      да участват в обсъждане дейността на Читалището;

  3.      да ползват с предимство базата на Читалището.

   Чл. 14.  Членовете на Читалището имат следните задължения:

  1.      да спазват Устава на Читалището;

  2.      да участват в дейността на Читалището за постигане на целите му;

  3.      да плащат редовно определения членски внос

  4.      да пазят, обогатяват и съхраняват материалната база на Читалището;

  5.      да пазят доброто име на Читалището.

  6.      при настъпили промени в данните за контакт, съответния член на Читалището следва да ги предостави писмено на Секретаря в 7-дневен срок, за да получава изпратената му кореспонденция.

      Чл. 15.  Членството в Читалището може да се прекрати:

           1.   по молба на лицето;

           2.   по решение на Настоятелството при неплащане на членския внос за 1 (една) година или при отказ на член да участва в дейността на Читалището;

           3.   по решение на Общото събрание при грубо нарушение на клаузите на Устава на Читалището или за поведение, подронващо авторитета и доброто име на Читалището, както и при установено посегателство върху имуществото на Читалището.

   

  Глава IV

   

  УПРАВЛЕНИЕ

   

                Чл. 16.  Върховен орган на Читалището е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. То се състои от всички членове имащи право на глас – действителните членове, представители на колективните членове и желаещите да участват почетни членове. Със съвещателен глас участват спомагателните членове.

           Чл. 17.  (1) Общото събрание:

   1. изменя и допълва Устава;

                  2. избира и освобождава членовете на Настоятелството, Проверителната комисия и Председателя;

                  3. приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността на Читалището;

                  4. изключва членове на Читалището;

                  5. определя основните насоки на дейността на Читалището;

                  6. взема решение за членуване или за прекратяване на членство в читалищно сдружение;

                   7. приема бюджета на Читалището;

                   8. приема Годишния отчет до 30 март на следващата година;

                   9. определя размера на членския внос;

                 10. отменя решения на органите на Читалището;

                 11. взема решения за откриване на клонове на Читалището след съгласуване с район Слатина – Столична община;

                 12. взема решение за прекратяване на Читалището;

                 13. взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове;

                 14. утвърждава почетни членове на Читалището.

                           (2) Решенията на общото събрание са задължителни за членовете на Читалището и за другите органи на Читалището.

            Чл. 18.  Редовно Общо събрание на Читалището се свиква от Настоятелството най-малко веднъж годишно.

                    Чл.  19.  Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по решение на Настоятелството, по искане на Проверителната комисия или на една трета от членовете на Читалището с право на глас. При отказ на Настоятелството да свика извънредно Общо събрание, до 15 дни от постъпването на искането Проверителната комисия или една трета от членовете с право на глас могат да свикат извънредно Общо събрание от свое име.

            Чл. 20.  Поканата за свикване на Общо събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на провеждането. В същия срок на вратата на Читалището и на други общодостъпни места в район СЛАТИНА – Столична община трябва да бъде залепена покана за събранието.

            Чл. 21. Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на Читалището. При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно Общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно Общо събрание.

            Чл. 22.  Решенията по чл. 17, ал. 1, точки 1, 4, 10, 11 и 12 се вземат с мнозинство най-малко 2/3 (две трети) от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

            Чл. 23. (1) Две трети от членовете на Общото събрание на Читалището могат да предявят иск пред СГС за отмяна на решение на Общото събрание, ако то противоречи на закона или Устава.

                                  (2) Искът се предявява в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от 1 (една) година от датата на вземане на решението.

                          (3)  Прокурорът може да иска от СГС да отмени решение на Общото събрание, което противоречи на закона или Устава, в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от 1 (една) година от датата на вземане на решението.

            Чл. 24. (1) Изпълнителен орган на читалището е Настоятелството, като броя на членовете и мандата му  се определят от Общото събрание. Настоятелството се състои най-малко от трима членове, избрани за срок до 3 години, които не трябва да имат  роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен и да са осъждани на лишаване от  свобода за умишлено престъпление от общ характер.

                          (2)  Настоятелството:

   1. свиква Общото събрание;

   2. осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание;

   3. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на Читалището и утвърждава щата му;

   4.  подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Читалището и изготвя годишния отчет за приходите и разходите;

   5. назначава Секретаря на Читалището, утвърждава длъжностната му характеристика и определя възнаграждението му.

   6.  грижи се за опазване на материалната база на Читалището, в т.ч. отдаване на имоти под наем;

   7.  приема нови членове на Читалището;

   8. взема решения за откриване и закриване на самодейни колективи, школи и други форми на работа;

   9. взема решение за основни и текущи ремонти и реконструкции на сградния фонд;

                         10.  приема Правилника за вътрешния ред в Читалището;

                         11. подава заявление за вписване в Публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения към Министерство на културата.

                         (3) Настоятелството провежда своите заседания най-малко веднъж на три месеца, като взема решения с мнозинство повече от половината на членовете си.

                         (4)  Протоколите от заседанията на Настоятелството се подписват от всички присъстващи членове.

            Чл. 25. (1) Председателят на Читалището е член на Настоятелството и се избира от Общото събрание за срок до 3 години.

                         (2) Председателят:

                    1. организира дейността на Читалището съобразно закона, Устава и решенията на Общото събрание;

                    2.  представлява Читалището;

                    3.  свиква и ръководи заседанията на Настоятелството и председателства Общото събрание;

                    4.  отчита дейността си пред Настоятелството;

                5. сключва и прекратява трудовите договори със служителите, съобразно бюджета на Читалището и съобразно  решенията на Настоятелството.

             Чл. 26. Секретарят на читалището:

                    1.  организира изпълнението на решенията на Настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;

                    2.  организира текущата основна и допълнителна дейност;

                    3.  отговаря за работата на щатния и хоноруван персонал;

                    4.  представлява Читалището заедно и поотделно с Председателя стопанисва ежедневно материалната база на Читалището и прави   предложения пред Настоятелството за нейното запазване.

            Чл. 27. (1) Проверителната комисия се избира от Общото събрание и се състои най-малко от трима членове, избрани за срок до 3 години.

                          (2) Членове на Проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудови правоотношения с Читалището или са роднини на членове на Настоятелството, на Председателя или на Секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен, както и лица осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

                          (3) Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на Настоятелството, Председателя и Секретаря на Читалището по спазването на закона, Устава и решенията на Общото събрание и при констатирани нарушения уведомява Общото събрание на Читалището, а при данни за извършено престъпление - и органите на прокуратурата.

            Чл. 28. Членовете на Настоятелството, включително Председателят и Секретарят, подават Декларации за конфликт на интереси при условията и реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и ги обявяват на интернет страницата на Читалището.

   

  Глава V

    

  ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

   

     Чл. 29. Имуществото на Читалището се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, ценни книжа и други права и задължения.

     Чл. 30. Читалището набира средства от следните източници:

   1. членски внос;

   2. културно-просветна и информационна дейност;

   3. субсидия от държавния и общински бюджети;

   4. наем от движимо и недвижимо имущество;

   5. дарения и завещания;

   6. други приходи.

     Чл. 31.  При недостиг на средства за ремонта и поддръжката на читалищната сграда средствата се осигуряват от район Слатина – Столична община.

     Чл. 32. (1) Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да учредява ипотека върху тях.

                     (2) Движими вещи могат да бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на Настоятелството.

                      (3) Недвижимото и движимо имущество на Читалището, както и приходите от него не подлежат на принудително изпълнение, освен за вземания произтичащи от трудови правоотношения.

       Чл. 33. (1) Председателят на Читалището е длъжен ежегодно - до 10 ноември да представи на кмета на район СЛАТИНА – Столична община предложение за дейността на Читалището през следващата календарна година.

        Чл. 34.  Председателят на Читалището представя ежегодно до 31 март пред кмета на район СЛАТИНА – Столична община и общинския съвет, доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за читалищна дейност на съответния район и за изразходваните от бюджета средства през предходната календарна година.

   

  Глава VI

   

  ПРЕКРАТЯВАНЕ

   

          Чл. 35. (1) Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото събрание, вписано в регистъра СГС.

                        (2) Читалището може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на СГС, ако:

                  1. дейността му противоречи на закона, Устава и добрите нрави;

                  2. имуществото му не се използва според целите и предмета на дейност;

                  3. е налице трайна невъзможност да действа или развива дейност за период две години;

                  4. не е учредено по законния ред;

                  5. е обявено в несъстоятелност.

                        (3) Прекратяването на Читалището по решение на СГС може да бъде постановено по искане на Прокурора, направено самостоятелно или след подаден сигнал от Министъра на културата.

   

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   

           Чл. 36.  За неуредените в този Устав случаи се прилагат Законът за народните читалища и Законът за юридическите лица с нестопанска цел.

            Чл. 37. Читалището има кръгъл печат с надпис „ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА-1921”, а в средата - разтворена книга с годината на основаването му.

            Чл.  38.    Празник на Читалището е 24-ти май - денят на Св. Св. Кирил и Методий - ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

   

  Настоящият Устав е приет на Общо събрание на Читалище „Светлина-1921”, проведено на 27.02.2010 г. Допълнен на редовно Общо отчетно-изборно събрание на Читалище „Светлина-1921”, проведено на 14.03.2015 г.

   

   

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                              НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

                                              НА НЧ „СВЕТЛИНА-1921”:   ..................................

   

   

                                                                                                     /Ангел Ангелов/

  Школи и курсове

  Естрада

  Пиано

  Солфеж и пиано 

  Китара

  Акордеон

  Български народни танци

  Изобразително изкуство

  Английски език

  Работно време

  Работно време на библиотеката:

  Работа с читатели:

  Понеделник: 9:30 - 17:30 

  Вторник: 9:30 - 17:30

  Сряда: 9:30 - 13:00 

  Четвъртък: 9:30 - 17:30

  Петък: 9:30 - 17:30

  Почивни дни: събота, неделя и всички официални празници

  Контакти

  Адрес: 1574  София, ул. "Гео Милев" 136

  • email: thitaliste_svetlina1921@abv.bg

  Председател: 0888439256

  Секретар:

  • Сл.тел.: 02/8734875
  • GSM: 0884514178

  Библиотекар:

  • Сл.тел.: 02/8734291